O pěstování RRD

Jedním z nejvýznamnějších obnovitelných zdrojů energie je biomasa, což je hmota organického původu, především dřevo, dřevní odpad, sláma, atd. Pro energetické účely se využívá zejména tzv. cíleně pěstovaná rostlinná biomasa (nejčastěji v podobě dřevní štěpky) z energetických dřevin.

V našich podmínkách se nejčastěji k tomuto účelu používají vyšlechtěné klony topolů a vrb. Rychlerostoucí (japonský) topol je velice vhodná energetická dřevina, protože dosahuje rychlého růstu, vyznačuje se dobrou výhřevností, srovnatelnou s hnědým uhlím, je odolný vůči škůdcům, relativně nenáročný a lze jej pěstovat do nadmořské výšky až 600 metrů, tedy na většině území ČR. Pěstuje se cíleně na tzv. výmladkových plantážích, tady plantážích s krátkou dobou obmýtí, kde umožňuje sklizeň z pařezu zpravidla jednou za tři roky (výnos sušiny až 30 t/ha). Průměrná životnost plantáže činí zhruba 20 let, lze tedy realizovat až sedm sklizní. Výhodou je, že v případě nepříznivé situace na trhu lze sklizeň odložit.

Pěstování energetických dřevin přináší zemědělcům nové příležitosti a možnosti, protože plantáže lze zakládat i na pozemcích s nepříliš kvalitní půdou nebo v záplavových oblastech.

Před samotným založením plantáže je třeba posoudit, zda je daný pozemek vhodný pro pěstování rychlerostoucích dřevin. Půda se vyhodnocuje z hlediska bonity, vláhových poměrů, přístupnosti pro mechanizaci, atd. Rychlerostoucí dřeviny nevyžadují nejúrodnější půdu, ale na základě půdních poměrů lze doporučit vhodný druh topolu. Vyhodnocování pozemků je jednou z náplní naší činnosti.

Pozemek je nutné náležitě připravit již rok před výsadbou. Podle stavu půdy se provádí především odplevelení a příprava kultivátorem, popřípadě hluboká orba. K výsadbě se používají nejkvalitnější řízky speciálně vyšlechtěných klonů topolů z matečnicových školek, zejména klonu J-105, který patří k nejvýnosnějším. Výsadba se provádí zejména v jarním období, kdy jsou pro to optimální podmínky. Důležité je rovněž oplocení pozemku, aby nedocházelo k okusu zvěří. Údržba plantáže spočívá převážně v likvidaci plevelů, žádné zvláštní nároky na pěstování japonský topol nemá. 

Biomasa je zcela přírodní a obnovitelný zdroj energie, na rozdíl od fosilních paliv, a šetrný z hlediska životního prostředí. Její výroba nevyžaduje další přidanou energii, například na sušení či lisování, jde tedy o výhodné palivo i z hlediska pořizovací ceny. Biomasu lze využít zejména k výrobě elektrické energie, tepla, případně ke kombinované výrobě tepla a elektřiny v kogeneračních zařízeních, z biomasy se rovněž vyrábí bioplyn či kapalná paliva. Spaluje se nejen v menších kotlích, ale i v tepelných elektrárnách spolu s uhlím, v současné době se plánuje výstavba zařízení na spalování čisté biomasy.

Výroba dřevní biomasy má ve střední Evropě velkou perspektivu, ve srovnání s ostatními druhy obnovitelných zdrojů energie má v tomto regionu velmi dobré podmínky. Využívání obnovitelných zdrojů energie místo fosilních paliv podporuje i Evropská unie, a tato podpora bude nepochybně sílit. Ve všech vyspělých zemích můžeme sledovat rostoucí trend posilovat využívání obnovitelných zdrojů energie.

SUHOX. Budoucnost je v čisté energii.