Výkup a pronájem pozemků

Hlavní náplní naší činnosti je nákup a dlouhodobý pronájem zemědělských pozemků, určených výhradně pro pěstování energetických dřevin.

Posuzování pozemků

Provedeme analýzu přírodních podmínek daného pozemku a vyhodnotíme jeho vhodnost pro pěstování rychlerostoucích dřevin (z hlediska bonity půdy, vláhových poměrů, dopravní infrastruktury, atd.).

Odkup nebo pronájem pozemků

Na základě vypracovaného posudku pozemek doporučíme nebo nedoporučíme k založení plantáže. V případě kladného hodnocení pozemek od vlastníka za zajímavých finančních podmínek vykoupíme či dlouhodobě pronajmeme (zpravidla na 20 let, kolik činí průměrná životnost plantáže). Zájem máme především o pozemky o minimální výměře 3 ha, které tvoří jednotný celek s přístupovou cestou. Případný aktuálně uzavřený nájemní vztah by neměl být delší než jeden rok, nebo by zde měla být možnost smlouvu vypovědět v jednoroční výpovědní lhůtě, popřípadě uzavřít dohodu s aktuálním pronajímatelem.

Právní servis a poradenství zdarma

Vypracujeme všechny potřebné žádosti o povolení k vybudování plantáže a poskytneme poradenství v oblasti legislativy, týkající se především stanovení tržních cen pozemků, cen pronájmu, věcných břemen, atd. Díky našemu právnímu servisu budete mít jistotu, že celá obchodní transakce proběhne rychle a zcela v souladu se zákony a všemi právními předpisy (příprava smluv, převod nemovitosti v katastru nemovitostí, atd.). Spolupracujeme s předními bankami, soudními znalci a řádně pojištěnými advokáty, členy České advokátní komory.

Zprostředkování prodeje pozemku

V případě, že posudek nepotvrdí vhodnost pozemku, pomůžeme jeho vlastníkovi zprostředkovat prodej (pouze u pozemků o výměře větší než 10 ha), a to formou inzerce na našem webu nebo na jiných realitních serverech, případně cíleně oslovíme potenciální zájemce o zemědělskou půdu.

Prodej pozemků a dalšího majetku

Na našem webu můžete nalézt nabídku našeho majetku, který nelze využít pro pěstování rychlerostoucích dřevin. Jedná se zejména o zemědělskou půdu a zemědělské objekty, jež lze získat za velmi výhodných podmínek. Odkaz Nabídka nemovitostí

Pěstování rychlerostoucích dřevin pro energetické účely se stává v posledních letech rychle se rozvíjejícím segmentem trhu s energiemi. Procento výroby elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů neustále roste.

Pěstování energetických dřevin přináší soukromým zemědělcům nové možnosti a investorům nové příležitosti. Využívání obnovitelných zdrojů energie má velkou perspektivu a podporuje jej i Evropská unie. Trvale udržitelný rozvoj je nejen možný, ale pro budoucnost i nezbytný.

SUHOX. Pro udržitelnou budoucnost.

Svůj pozemek k prodeji můžete nabídnout zde.